Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên
Lời nguyện dâng cha mẹ hiền tiền
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên
Nội ngoại mẹ cha chốn cửu tuyền .....

Hits: 3566 URL: http://lmstflorida.com/?692