Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngọt ngào nhị thắm bướm ong
Si mê say đắm rủ lòng ai ta ?
Sao em chẳng chịu nói ra ?
Tại em đâu biết chị là phòng không !

Hits: 2889 URL: http://lmstflorida.com/?696