Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trăm năm chung một tiếng hu hy
Nghèo khó phong lưu có khác gì!
Dẫu đến vua Tần tiền của lắm
Hai bàn tay trắng lúc ra đi ...

Hits: 3533 URL: http://lmstflorida.com/?702