Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

DÒNG xanh chữ viết xanh sân cỏ
PHẤN trắng bụi rơi trắng tóc thầy
CÒN trong ký ức tràn lưu luyến
VƯƠNG bước chân hồng áo gói mây ...

Hits: 2888 URL: http://lmstflorida.com/?707