Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

câu thơ em chẻ làm hai
nửa gieo vần ngược nửa cài vần xuôi
đừng em con chữ bẻ đôi
làm sao tròn nghĩa cho người tìm nhau ....

Hits: 3226 URL: http://lmstflorida.com/?717