Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đến nay thế cuộc đổi dời,
Tượng anh giật xuống xóa tan một thời !
Dù rằng nơi ấy trống không,
Người người vẫn nhớ Tượng Người Tiếc Thương !!!

Hits: 14089 URL: http://lmstflorida.com/?736