Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sợ vợ còn hơn cả sợ ... trời
Mỗi ngày, mỗi lậm ... nói chì vơi
Cơm dưng, cơm đút, lưng tô: ...bới !
Trà rót, trà pha, yếu lửa: ...khơi !

Hits: 4249 URL: http://lmstflorida.com/?737