Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chén vỡ, ly rơi, gào: ĐỢI ! ĐỢI !
Cờ rong, bạc đứng, quát: CHƠI ! CHƠI !
Mắt lườm, hàm hứ, tay chồm tới
Không lẹ chân dông ắt đến ... hồi !

Hits: 2924 URL: http://lmstflorida.com/?738