Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Biển Đông trôi giạt từ xanh tóc,
Đất Thái lần hồi đến trắng tay!
Kỷ niệm còn chăng là dĩ vãng
Tương lai vĩnh quyết đếm từng ngày ...

Hits: 3647 URL: http://lmstflorida.com/?782