Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cha tay trần bới đất tìm con
Mẹ héo mòn khóc em mắt lệ
Ta nối vòng tay, cao ngọn nến
Bạn thấy đường mở ngõ về đây ....

Hits: 4205 URL: http://lmstflorida.com/?80