Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Khói sương chìm đắm e thân liễu
Mưa gió xông pha cảm nỗi tùng
May được trăng tròn không lỡ hẹn
Tiếng reo nổi khắp đón tin hồng ...

Hits: 3055 URL: http://lmstflorida.com/?835