Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Không thể gói trọn hết lời
Con xin sống trọn cuộc đời nay, mai
Sống đẹp giữa thế giới này
Là con đáp trả ơn Thầy, Mẹ, Cha ....

Hits: 3793 URL: http://lmstflorida.com/?85