Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lưu vong chẳng có gì
Mượn tạm mấy vần thi
Chúc thân tâm an lạc
Chúc làm ăn phát đạt ...

Hits: 2901 URL: http://lmstflorida.com/?855