Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Họa bài thơ "Xuân Tâm Sự" của Nguyễn-Huy Hùng
Tự do trăm họ đồng thanh khí
Nhân bản hò reo vạn dặm đường.
Đất nước đượm màu vui tự chủ
Cờ vàng ba sọc đỏ muôn phương ...

Hits: 2892 URL: http://lmstflorida.com/?857