Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Họa bài thơ 'Xuân Tâm Sự" của Nguyễn-Huy Hùng
Hợp quần mạnh tiến, gây dũng khí.
Đồng tâm hiệp lực, quyết lên đường.
Đấu tranh ta quyết xây Dân Chủ,
Tự do, Hạnh phúc khắp mười phương ...

Hits: 2873 URL: http://lmstflorida.com/?859