Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lạy Chúa trên cao xin đoái nhìn
Nhìn xuống coi con Ngài tan xác
Nát tan máu thịt vung khắp trời
Thây trong khói lửa mịt mù bay ....

Hits: 3703 URL: http://lmstflorida.com/?86