Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhũ vàng trên giấy đỏ:
Phúc tràn đầy biển Đông,
Lộc cao, thêm cao mãi,
Thọ ngất trời Nam Sơn ....

Hits: 3304 URL: http://lmstflorida.com/?870