Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nguyệt rũ màn mây che mặt khóc,
Nhạn chìm cửa núi dứt tin thăm.
Thả gàu ta vớt thân vàng ngọc,
Trăng lại chìm sâu tận cõi âm....

Hits: 3699 URL: http://lmstflorida.com/?883