Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thả gàu ta vớt thân vàng ngọc,
Trăng lại chìm sâu tận cõi âm.
Trăng hãy vì ta soi rõ lối,
Cho mau hội ngộ với người thương.
Bốn nghìn lẻ một trang Nam sử,
Thêm một niềm đau của nước non ....

Hits: 4904 URL: http://lmstflorida.com/?888