Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cát bụi phương xa dậy nửa vời
Về đâu gió cuốn lá vàng rơi?
Hoa tàn cánh rũ cành trơ xác
Đò hết ai sang bến vắng người ....

Hits: 3065 URL: http://lmstflorida.com/?898