Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hoa tàn cánh rũ cành trơ xác
Đò hết ai sang bến vắng người
Tinh hoa kết đọng mươi dòng chữ
Là những giọt tràn tự quả tim ....

Hits: 2948 URL: http://lmstflorida.com/?899