Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ôi, ô nhục thay cho các người đã vô tình góp phần làm mất miền Nam,
Ôm theo vàng chạy đi di tản, bỏ mặc quê nhà, bỏ mặc đau thương
Có thấy thẹn lòng, có thấy nhục không ?!

Hits: 5231 URL: http://lmstflorida.com/?92