Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

35 năm mơ làm tráng sĩ
Và làm thơ hào khí ngút ngàn
Nhưng kiếm cổ dưới cội tùng hoen rỉ
Thì nói gì hơi kiếm lạnh bóng trăng ....

Hits: 3517 URL: http://lmstflorida.com/?930