Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Phỏng dịch bài
"La Fenêtre De La Maison Paternelle"
của Đại Văn Hào Pháp Alphonse De Lamartine

Hits: 2800 URL: http://lmstflorida.com/?932