Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngồi nhớ tháng tư ôm nỗi đau
32 năm trước lạc tìm nhau
Người đi xứ lạ phương trời thẳm
Kẻ đếm thời gian giữa ngục sâu ....

Hits: 3385 URL: http://lmstflorida.com/?939