Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Để ghi ơn cô bé Thanh Mai theo cha vượt biển đã can đãm dùng búa chặt đứt dây buộc tàu của Hải Quân Mã Lai để giải thoát chiếc tàu cây chở 733 người tị nạn ngoài hải phận quốc tế trên biển Đông ....

Hits: 4070 URL: http://lmstflorida.com/?95