Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Những năm mẹ sống mỏi mòn
Đến ngày an nghỉ mắt còn xa xôi
Bao năm mồ cỏ xanh rồi
Thằng con vẫn sống cuộc đời viễn phương ....
(Trích Tập tho" "Quê Hương và Em" của Thương Anh)

Hits: 3659 URL: http://lmstflorida.com/?955