Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Sao sa từ thuở còn son
Mẹ tôi gồng gánh nuôi con cả đời
Cầu xin cùng tận cõi trời
Ơn trên cứu độ mẹ nơi vĩnh hằng .....

Hits: 5198 URL: http://lmstflorida.com/?966