Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Trái tim vẫn đập theo từng khóa Sol)
Những đêm trăng ướt lá dừa
Dương cầm dìu dặt đong đưa bên đời
Tình non, tình nước, tình người
Tình ai tha thiết u hoài nước mây? ....

Hits: 3075 URL: http://lmstflorida.com/?973