Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nguyễn Châu Tuấn ở Biên Hòa giao duyên qua mạng lưới Internet với cô Việt Kiều ở Nhật Bản.
Kết quả hai người đã nên duyên vợ chồng, sống đời hạnh phúc bên nhau ...
Nhà thơ Nguyễn Kim Lộc viết lại theo lời của Nhà Thơ Hàn Bích Nguyệt.

Hits: 3058 URL: http://lmstflorida.com/?979