Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sáng lộ thân ngà chờ khách đến
Chiều phơi dáng ngọc đợi quan mời
Chung vui phút chốc vai chồng vợ
Diễn cảnh tình yêu thấy nghẹn lời ....

Hits: 3616 URL: http://lmstflorida.com/?981