Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đang hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta .....

Hits: 3312 URL: http://lmstflorida.com/?986