Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhớ anh từng phút từng giây
Như chim nhớ tổ, như mây nhớ trời
Như sông nhớ nước bồi hồi
Như hè nhớ nắng, như vôi nhớ trầu ....

Hits: 2781 URL: http://lmstflorida.com/?99