Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sài Gòn hai chữ thân quen
Dẫu rằng tôi chỉ biết tên của người
Sài Gòn đã lớn trong tôi
Từ khi biết chữ là tôi biết người .....

Hits: 3302 URL: http://lmstflorida.com/?997