Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đường trần, con sẽ phải dừng ...
Con về với Mẹ, Mẹ mừng cho con.
Thế gian, thế sự vàng, son,
Con đà chán ngán, chỉ chờ thoát ly ....

Hits: 3011 URL: http://lmstflorida.com/?1185