Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Để chúng ta cảm thông với nỗi đau trọn kiếp mà các Thương Phế Binh VNCH đã phải cố gắng sống trong tàn phế trong thời gian dài gần bốn thập niên qua, và còn mãi sống nốt quảng đời tàn phế còn lại trong khốn khó, tủi hận, buồn đau, tuyệt vọng ....

Hits: 3187 URL: http://lmstflorida.com/?1385