Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Rồi mỗi hè sang mưa buồn tháng sáu
Vẫn vắng bóng em, Ta đợi mùa sạu
Như Ngưu-Lang hằng đêm chờ Chức-Nữ,
Nhưng chỉ riêng mình cùng với trăng sao !......

Hits: 3076 URL: http://lmstflorida.com/?1441