Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta về thăm lại chiến trường xưa,
Hào lũy còn trơ những gốc dừa.
Tánh-Linh, Suối-Kiết hồn tử sĩ,
Réo hờn theo gió xót xa đưa! ....

Hits: 3630 URL: http://lmstflorida.com/?1464