Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
... Đến nay cha mẹ tuổi già
Mừng con gã cưới có chồng ở xa
Hằng ngày quanh quẩn trong nhà
Ngó sau trông trước thật là quạnh hiu ...

Hits: 3416 URL: http://lmstflorida.com/?1513