Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Mừng em hết một đoạn trường
Nắng thơ đã tới văn chương đã bừng

...Lời nào không đánh mà đau
Là câu sinh tử là cầu tử sinh

...Mai vàng đừng để mai danh
Vững niềm tin giữa cung đình mà đi ...

...Chúc em ngàn vạn vui đi cùng người.

Hits: 1052 URL: http://lmstflorida.com/?1794