Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Quan tài đóng nắp, đen ngòm!
Người Trong: không thấy được hòm phủ hoa
Người Ngoài: dù lệ có sa
Cũng xong thân phận xót-xa một đời!

Hits: 3832 URL: http://lmstflorida.com/?351