Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thịt rắn chiên, uống bia say mùa lụt
Chuột đồng rang thơm ngát vị lúa mùa
Chinh chiến tàn dù ai được ai thua
Dân Mang-Thít vẫn ngước nhìn lịch-sử .....

Hits: 3310 URL: http://lmstflorida.com/?661