Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lạy anh đạo đức vãi lời
Tội khi trở chứng thèm hơi rình mò
Lạy anh cỗng rốn kêu la
Sờ chi đáy vực ngỡ là chân không ...

Hits: 3677 URL: http://lmstflorida.com/?780