Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Họa bài thơ Xuân Tết Quê Người của Vô Tình)
Viễn khách nhớ nhà lòng áo nảo
Tao nhân tiếp khách dạ hân hoan
Nguyện cầu giặc dữ mau tàn rụi
Gấm vóc giang sơn sẽ phục hoàn ...

Hits: 3243 URL: http://lmstflorida.com/?844