Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vượt khơi, vợ khóc chồng vùi xác
Cỡi sóng, con than mẹ bỏ thân
Biển đã cướp đi bao mạng sống
Vết thương nhức nhối đến ngàn năm .....

Hits: 3556 URL: http://lmstflorida.com/?946