Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

U hoài hương án lời cha khấn
Gầy guộc canh khuya bóng mẹ ngồi
Mồ mã gia tiên đời lấn chiếm
Năm năm ra trại lệ còn rơi! ....

Hits: 3612 URL: http://lmstflorida.com/?1022