Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cảm ơn đất tạ ơn trời
Tổ tiên cha mẹ những người tôi yêu
Cảm ơn cả thoáng mây chiều
Cho tôi hạnh phúc tôi yêu tháng ngày .....

Hits: 3256 URL: http://lmstflorida.com/?1029