Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nay giổ Mẹ, chấp tay khấn vái:
Bốn lạy này kính bái Mẹ hiền
Hương thơm bay khắp các Miền,
Tấm lòng hiếu đạo, con hằng ghi tâm .....

Hits: 3001 URL: http://lmstflorida.com/?1186