Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chỉ là một dấu gạch ngang
Dù ngày dài hay là ngắn
Ồn ào hay là phẳng lặng
Cuối cùng-chỉ dấu gạch ngang
Dấu gạch ngang tôi chưa biết
Rồi đây dừng ở điểm nào
Nhưng tôi không hề luyến tiếc
Mỗi ngày rụng một vì sao ....

Hits: 3902 URL: http://lmstflorida.com/?1412