Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bài thơ họa thứ nhất cho bài thơ của Song Phượng:
"Anh Cho Em Mượn ..."
...Thì đây nồng thắm buồng cau
Mâm trầu bình rượu ... bên nhau khó rời .....

Hits: 3027 URL: http://lmstflorida.com/?1443